Zorgkracht Direct VOF (verder genoemd “Zorgkracht Direct”) met KvK-nummer: 72648651 gevestigd te Arnhem respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Zorgkracht Direct kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Zorgkracht Direct worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens Zorgkracht Direct verwerkt en hoe Zorgkracht Direct hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

  1. 1. Dit Privacy statement

  2. 2. Persoonsgegevens in het bezit van Zorgkracht Direct

  3. 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Zorgkracht Direct

  4. 4. Delen van de persoonsgegevens door Zorgkracht Direct

  5. 5. Uw rechten

  6. 6. Veiligheidsbeleid van Zorgkracht Direct

    7. MinderjarigenContactgegevens

1. Dit Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorgkracht Direct van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website van Zorgkracht Direct, gaat u ermee akkoord dat dit Privacy statement van toepassing is op de door Zorgkracht Direct verwerkte persoonsgegevens.

Zorgkracht Direct behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Zorgkracht Direct terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Zorgkracht Direct

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Zorgkracht Direct verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die u rechtstreeks aan Zorgkracht Direct verstrekt:

Kandidaten
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geboortedatum, geslacht, land (nationaliteit), telefoonnummer en e-mailadres, curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!), motivatiebrieven, opleidingen, cursussen en trainingen, werkervaring, stages en vrijwilligerswerk, talen, referenties en getuigschriften (van andere werkgevers), beschikbaarheid, rijbewijs en bezit auto, foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto of video zien.), optin-gegevens (jouw toestemming voor het ontvangen van mailings): e-mailadres, datum status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen, accountinformatie: dienstverbanden, functie, regio’s, sollicitaties, datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging.

Zakelijke relaties
Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Werknemers
Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobielnummer, financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, etc.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites.

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites van Zorgkracht Direct, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies. Gegevens die u zelf invoert op de websites en andere gegevens waar u Zorgkracht Direct toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens).

Informatie betreffende de interesses en voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, etc.;

Klachten of feedback omtrent uw ervaring met Zorgkracht Direct, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

Andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de Zorgkracht (mobiele) websites en dergelijke.

Gegevens uit andere bronnen
Op de Zorgkracht Direct websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Zorgkracht Direct en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Zorgkracht Direct raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Zorgkracht Direct of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Zorgkracht Direct (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Zorgkracht Direct

Persoonsgegevens worden door Zorgkracht Direct voor volgende doeleinden verwerkt:

Zorgkracht Direct verwerkt persoonsgegevens om onze taken als uitzendbureau te kunnen uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan: uitzenden, detacheren, bemiddelen, payrollen en werving & selectie. Ook kan Zorgkracht Direct gegevens verwerken om u een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. De verwerking van de persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, voor het behartigen van on gerechtvaardigd belang en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Zorgkracht Direct

Zorgkracht Direct deelt persoonsgegevens met andere partijen enkel indien hiervoor een grondslag is op grond van de privacywetgeving. Deze andere kunnen organisaties zijn die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of de Belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals arbodiensten).

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgt Zorgkracht Direct daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem welke Zorgkracht Direct gebruikt om te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maakt Zorgkracht Direct afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die u heeft en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de derde partij.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. Zorgkracht Direct zal in redelijkheid trachten u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

5. Uw rechten

U hebt het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Zorgkracht Direct van u verwerkt.

U hebt tevens recht op verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kunt op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Hiertoe kunt u contact opnemen met Zorgkracht Direct via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van dit Privacy statement.

U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag, Tel: 0900 – 2001 201

6. Veiligheidsbeleid van Zorgkracht Direct

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Zorgkracht Direct alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens
Zorgkracht Direct zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Zorgkracht Direct met betrekking tot deze gegevens

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Zorgkracht Direct verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Zorgkracht Direct deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of over dit privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen.

info@zorgkrachtdirect.nl